Fund Announcements

Icon  Download PDF

CBTT Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường năm 2023 của Quỹ UVEEF

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường năm 2023 của Quỹ UVEEF được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam