Fund Announcements

Icon  Download PDF

Thông báo việc bổ sung 01 đại lý phân phối mới cho Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ sung 01 đại lý phân phối mới cho Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm.