Media Coverage Of UOBAM Vietnam
Những sản phẩm quỹ ETF nổi bật tại Châu Á từ UOB Asset Management

Hiện nay, bên cạnh các quỹ quản lý chủ động (actively managed fund), quỹ ETF (exchange-traded fund) cũng nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư tại khu vực Châu Á do ưu điểm phí thấp hơn và sự minh bạch của danh mục đầu tư.