Fund Announcements

Icon  Download PDF

CBTT Nghị quyết của Ban Đại Diện quỹ về việc phê duyệt sổ tay định giá phiên bản 2.0 áp dụng cho Quỹ UVEEF

Căn cứ theo Nghị quyết số 0323_UVEEF/NQ-BĐDQ ngày 14/11/2023 của Ban Đại Diện Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF), Công ty cổ phần quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố Nghi quyết của Ban đại diện Qũy về việc phê duyệt sổ tay định giá (bổ sung sửa đổi lần 1) phiên bản 2.0.