Press Releases

CBTT về việc chấm dứt hiệu lực của giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

12/10/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin về việc chấm dứt hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 6123_UOBAMVN/GUQ Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

12/10/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 12/10/2023 Icon  Read more

Icon  Download PDF

Báo cáo tài chính công ty QLQ (TT125/2011/TT-BTC) - Quý 3 - 2023

11/10/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 của Công ty Icon  Read more

Icon  Download PDF

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

11/10/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ quý 3 năm 2022 Icon  Read more

Icon  Download PDF