Press Releases

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 của Công ty

13/01/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 10 của Công ty

12/01/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 10 của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa Công ty với bên có liên quan

14/12/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa Công ty với UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. là bên có liên quan của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động vào ngày 05/12/2022 với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

06/12/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 05/12/2022 với ông Trương Rin là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF