Press Releases

Thông báo việc thay đổi Người phụ trách phòng, chống rửa tiền và Người phụ trách báo cáo bằng tệp dữ diệu điện tử của Công ty

14/01/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ nhiệm Người phụ trách phòng, chống rửa tiền và Người phụ trách báo cáo bằng tệp dữ diệu điện tử mới thay thế cho người cũ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty

04/01/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới thay thế của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc chấm dứt Hợp đồng Lao động ngày 29/10/2021 giữa Công ty và người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

29/10/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc chấm dứt Hợp đồng Lao động ngày 29/10/2021 với bà Trần Phạm Minh Nhã là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư của Công ty

15/10/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF