Press Releases

CBTT v/v thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

23/11/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc bổ nhiệm Bà Thiều Thị Nhật Lệ là Người được ủy quyền công bố thông tin thay cho Bà Bùi Thị Anh Thảo theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị số 0817_VAMVN/QĐ-CTHĐQT ngày 27/11/2017. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

20/04/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo v/v Bổ nhiệm Giám đốc đầu tư

19/04/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc bổ nhiệm ông Đào Lộc Thành giữ chức Giám đốc Đầu tư theo Quyết định Tổng Giám đốc số 0517_VAMVN/QĐ-TGĐ ngày 19 tháng 04 năm 2017. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VAM Việt Nam

19/04/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc miễn nhiệm ông Đào Lộc Thành thôi giữ chức Tổng Giám đốc công ty đồng thời bổ nhiệm Bà Thiều Thị Nhật Lệ là Tổng Giám đốc theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị số 0417_VAMVN/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF