Press Releases

CBTT v/v thay đổi Kế toán trưởng

28/04/2016

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc miễn nhiệm Bà Mai Thạch Thảo thôi giữ chức Kế Toán trưởng và bổ nhiệm bà Bùi Thị Anh Thảo giữ chức Kế toán trưởng của Công ty từ ngày 30/04/2016 theo Quyết định Tổng Giám đốc số 0316_VAMVN/QĐ-TGĐ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v Chấp thuận mua trái phiếu của Công ty Chứng khoán Kỹ thương

05/01/2016

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc chấp thuận mua trái phiếu của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0216_VAMVN/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2016. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v HĐCĐ và HĐQT chấp thập mua trái phiếu Nam Thành

30/11/2015

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị công ty chấp thuận mua trái phiếu Nam Thành theo Nghị quyết HĐCĐ số 2515_VAMVN/NQ-HĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2015 và Nghị quyết HĐQT số 092015/VAMVN/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2015. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu.

12/08/2015

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 680/QĐ-UBCK do Phó Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 11 tháng 08 năm 2015. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF