Press Releases

CBTT v/v chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu.

12/08/2015

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 680/QĐ-UBCK do Phó Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 11 tháng 08 năm 2015. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty

12/08/2015

Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi Tổng Giám đốc

15/06/2015

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc thay đổi Tổng Giám đốc công ty. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị

15/06/2015

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF