Press Releases

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

20/09/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Icon  Read more

Icon  Download PDF

Đính chính CBTT về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán của công ty

15/09/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) đính chính lại Công bố thông tin số 8823_ UOBAMVN/CV_CBTT ngày 13 tháng 9 năm 2023 về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán của công ty Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán của công ty

13/09/2023

Công ty cổ phần quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán của công ty. Chi tiết theo file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

06/09/2023

Công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như tệp đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF