Press Releases

Công bố thông tin thay đổi Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

05/09/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin thay đổi Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch và Điều lệ của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam

26/08/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch và Điều lệ của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam

24/08/2022

Ngày 23/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF). Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty

05/08/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF