Press Releases

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông về việc Công ty bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho Chủ tịch HĐQT.

18/11/2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VAM Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông về việc Công ty bán trái phiếu phát hành bởi các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho Chủ tịch HĐQT. Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông về việc chấp thuận việc bán trái phiếu phát hành bởi Công ty cổ phần Tài nguyên Massan cho Chủ tịch HĐQT.

04/11/2019

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông về việc chấp thuận việc bán trái phiếu phát hành bởi Công ty cổ phần Tài nguyên Massan cho Chủ tịch HĐQT. Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019

21/10/2019

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019. Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

17/04/2019

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF