Press Releases

Annoucement of the new Chief Executive Officer

20/11/2012

From 20th November 2012, Nguyen Hoai Thu is appointed to the position of Chief Executive Officer of VIPC Fund Management JSC. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% VĐL trở lên

19/11/2012

Ngày 19 tháng 11 năm 2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 949/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

27/04/2012

Ngày 27 tháng 04 năm 2012, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư VIPC thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị. Icon  Read more

Icon  Download PDF