Press Releases

Thông báo việc kết thúc Hợp đồng Lao động và ký kết Hợp đồng Lao động vào ngày 02/08/2022 với những người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

02/08/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc kết thúc Hợp đồng Lao động ngày 02/08/2022 với bà Tôn Nữ Hồng Ngọc và ký kết Hợp đồng Lao động ngày 02/08/2022 với bà Trần Phạm Minh Nhã là những người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

29/07/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc kết thúc Hợp đồng Lao động ngày 18/07/2022 với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

18/07/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc kết thúc Hợp đồng Lao động ngày 18/07/2022 với ông Nguyễn Đức Tuấn là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 12/07/2022 với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

12/07/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 12/07/2022 với bà Tôn Nữ Hồng Ngọc là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF