Press Releases

Báo cáo quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty

22/03/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty. Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty

20/03/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty. Vui lòng xem chi tiết theo các file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Bản cáo bạch sửa đổi lần thứ nhất và Bản cáo bạch tóm tắt sửa đổi lần thứ nhất của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam

10/03/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố Bản cáo bạch sửa đổi lần thứ nhất và Bản cáo bạch tóm tắt sửa đổi lần thứ nhất của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam. Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 09/03/2023. Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty

06/03/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty, chi tiết theo file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF