Press Releases

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán

27/07/2023

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phần phát hành mới cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ đã được chấp thuận trong biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam). Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

26/07/2023

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam). Icon  Read more

Icon  Download PDF

Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty

13/07/2023

Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty (Đại Hội), lý do: Để chuẩn bị tài liệu, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết như sau Icon  Read more

Icon  Download PDF