Press Releases

Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

01/06/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

27/05/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty ngày 18 tháng 06 năm 2021. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Biên bản và Nghị quyết HDQT về việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

29/04/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Biên bản và Nghị quyết HDQT về việc thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu. Vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

23/04/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 29 tháng 04 năm 2021. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm Icon  Read more

Icon  Download PDF