Press Releases

Công bố thông tin việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty

07/07/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư mới

28/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của Công ty kể từ ngày 28/04/2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin việc bầu thành viên Ban kiểm soát mới, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty

26/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin việc bầu thành viên Ban kiểm soát mới, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin về việc thôi giữ vị trí Giám đốc Đầu tư

26/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố việc ông Lê Thành Hưng thôi giữ vị trí Giám đốc Đầu tư của Công ty kể từ ngày 26/04/2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF