Press Releases

Công bố thông tin tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty

11/07/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty, chi tiết theo file đính kèm Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo thay đổi người ủy quyền CBTT của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

27/06/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT từ ngày 27/06/2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo chấm dứt ủy quyền CBTT của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

26/06/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc chấm dứt từ ngày 26/06/2023 đối với Giấy ủy quyền thực hiện CBTT số 3431_UOBAMVN/GUQ ngày 16/06/2021. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

22/06/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty ngày 14 tháng 07 năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF