Press Releases

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát

14/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 01/04/2022 với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

04/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 01/04/2022 với ông Nguyễn Đức Tuấn là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

01/04/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF