Press Releases

CBTT về việc được cấp giấy phép điều chỉnh cho Công Ty CP Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam).

05/04/2021

Ngày 05/04/2021, Phó chủ tịch UBCK đã cấp giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK về việc thay đổi tên công ty và người đại diện theo pháp luật cho Công Ty CP Quản Lý Quỹ UOB Asset Management Việt Nam. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VAM Việt Nam

29/01/2021

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT hiện tại và phê duyệt danh sách các TVHĐQT mới, thay đổi người đại diện, thay đổi tên và sửa đổi điều lệ công ty. Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

UOB Asset Management strengthens ASEAN presence through acquisition in Vietnam

18/01/2021

UOB Asset Management Ltd (UOBAM) completed the acquisition of VAM Vietnam Fund Management Joint Stock Company on the 12th January 2021. For more information, please refer to attached file. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam

14/01/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ VAM Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 29 tháng 01 năm 2021. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF