Press Releases

Thông báo NQ HĐQT bầu Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ và thành viên mới của Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty, và bầu Chủ tịch Ban quản lý nội bộ của Công ty

11/08/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo Nghị quyết HĐQT bầu Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ và thành viên mới của Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty, và bầu Chủ tịch Ban quản lý nội bộ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét.

07/07/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 05072021/NPN/VTD-UOBAM được ký kết giữa Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam ngày 07/07/2021. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo BB và NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bầu thành viên Ban kiểm soát, BB và NQ Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

18/06/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 bầu thành viên Ban kiểm soát, Biên bản và Nghị quyết họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam). Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

16/06/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam). Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF