Press Releases

CBTT thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của Công ty

28/04/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo bổ sung về Nội dung họp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

24/04/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo bổ sung về Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty

20/04/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF