Press Releases

Thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tín dụng giữa Công ty với bên có liên quan

17/04/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tín dụng giữa Công ty với Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam) là bên có liên quan của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo thông tin ứng cử viên dự kiến bầu vào Ban kiểm soát

14/04/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo thông tin ứng cử viên dự kiến bầu vào Ban kiểm soát của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

24/03/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Báo cáo quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty

22/03/2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty. Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF