Press Releases

Thông báo việc thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ và bổ nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty

30/03/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ và bổ nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc bổ nhiệm thành viên mới thay thế thành viên cũ của Bộ phận Quản trị rủi ro của Công ty

30/03/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ nhiệm thành viên mới thay thế thành viên cũ của Bộ phận Quản trị rủi ro của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty

30/03/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Báo cáo Nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại công ty năm 2021

25/01/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) báo cáo Nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) năm 2021. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm Icon  Read more

Icon  Download PDF