Press Releases

Thông báo việc chấm dứt Hợp đồng Lao động ngày 29/10/2021 giữa Công ty và người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

29/10/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc chấm dứt Hợp đồng Lao động ngày 29/10/2021 với bà Trần Phạm Minh Nhã là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư của Công ty

15/10/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 11/10/2021 với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

13/10/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 11/10/2021 với bà Võ Thị Thanh Loan là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 11/10/2021 giữa Công ty và người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

12/10/2021

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 11/10/2021 với bà Võ Thị Thanh Loan là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF