Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo bổ sung về Nội dung họp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo bổ sung về Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.