Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.