Press Releases

Icon  Download PDF

CBTT thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.