Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo về việc miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng

Ngày 01 tháng 07 năm 2014, Tổng Giám đốc ban hành quyết định miễn nhiệm vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Bà Bùi Thị Anh Thảo, đồng thời chuyển vị trí công tác sang Phòng Đầu Tư, giữ chức danh Chuyên viên Phân tích Đầu tư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.