Press Releases

Icon  Download PDF

Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 27 tháng 04 năm 2012, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư VIPC thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.