Press Releases

Icon  Download PDF

CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 12/10/2023