Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc thay đổi Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo Quyết định Tổng giám đốc bổ nhiệm Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ của Bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.