Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.