Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới thay thế của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.