Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc thay đổi Người phụ trách phòng, chống rửa tiền và Người phụ trách báo cáo bằng tệp dữ diệu điện tử của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc bổ nhiệm Người phụ trách phòng, chống rửa tiền và Người phụ trách báo cáo bằng tệp dữ diệu điện tử mới thay thế cho người cũ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.