Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.