Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.