Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 01/04/2022 với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc ký kết Hợp đồng Lao động ngày 01/04/2022 với ông Nguyễn Đức Tuấn là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.