Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.