Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin việc bầu thành viên Ban kiểm soát mới, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin việc bầu thành viên Ban kiểm soát mới, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.