Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư mới

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của Công ty kể từ ngày 28/04/2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.