Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.