Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc kết thúc Hợp đồng Lao động và ký kết Hợp đồng Lao động vào ngày 02/08/2022 với những người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tình hình người hành nghề chứng khoán

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc kết thúc Hợp đồng Lao động ngày 02/08/2022 với bà Tôn Nữ Hồng Ngọc và ký kết Hợp đồng Lao động ngày 02/08/2022 với bà Trần Phạm Minh Nhã là những người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, và tình hình người hành nghề chứng khoán của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.