Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.