Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin thay đổi Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin thay đổi Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố thông tin thay đổi Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty. Xin vui lòng xem chi tiết trong các tài liệu đính kèm.