Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa Công ty với bên có liên quan

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa Công ty với UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. là bên có liên quan của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa Công ty với UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. là bên có liên quan của Công ty. Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm.