Media Coverage Of UOBAM Vietnam
UOBAM (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ UVEEF ra công chúng (Cafef, 30/08/2022)

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) ra công chúng.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) ra công chúng. Giá chào bán: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày 05/09/2022 đến ngày 30/09/2022.

UOBAM (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ UVEEF ra công chúng - Ảnh 1.
UOBAM (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ UVEEF ra công chúng - Ảnh 2.

Ánh Dương