Media Coverage Of UOBAM Vietnam
Kỷ niệm 12 năm hoạt động thị trường chứng khoán (Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, tháng 7/2012)

Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong năm 2012 như lạm phát đã chậm lại, tỷ giá ổn định,… cộng thêm giá trị cổ phiếu của nhiều CtyNY trên thị trường trở nên khá hấp dẫn so với thị trường khác trong khu vực đã làm cho nhà ĐTNN quay trở lại với thị trường Việt Nam.